top of page

Ochrana osobnych Údajov

Ochrana osobnych údajov

Naše zásady ochrany vašich osobných údajov

 

Robíme všetko preto, aby ste sa pri nakupovaní na www.majaplanet.com cítili bezpečne.

 

V tomto dokumente nájdete:

 

Aké údaje od Vás získavame.

 

Ako ich používame.

 

S kým ich zdieľame.

 

Ako môžete spracúvanie kontrolovať.

 

Opatrenia, ktorými vaše údaje chránime a tiež práva, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

 

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.

 

 

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

 

Maja Planet
so sídlom: Platanová Alej 10/A
IČO:

 

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Ing. Barbora Gažová. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese mylo@mylo.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

 

Aké údaje zbierame

 

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 

Údaje pri nákupe

 

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

 

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.

 

Okrem štandardnej platby vopred ponúkame aj platbu cez PayPal. Tá je realizovaná priamo na ich stránkach. V tomto prípade sú nám poskytnuté iba informácie o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, ID transakcie, adresa dodania, telefónne číslo, emailová adresa, objednaný tovar a zaplatená suma.

 

Ako údaje používame

 

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

 

Poskytovanie našich služieb

 

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať tovar v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne pripomenutie jej uhradenia, alebo, ak ste zaplatenú objednávku nevyzdvihli, jej vyzdvihnutia. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného systému.

 

Komunikácia s Vami

 

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo, keď chceme reagovať na vaše oslovenie, keď sa nás pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete nám nahlásiť napr. novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade, že reklamujete dodaný tovar.

 

 

Bezpečnosť a ochrana práv

 

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

 

Komu údaje sprístupňujeme

 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou:

 

 

Aktuálny spracovatelia osobných údajov sú:

 

Slovenská pošta a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

 

Zásielkovňa s. r. o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo: 105158/B

 

 

Údaje, ktoré im poskytujeme:

 

• meno a priezvisko, obchodné meno;

 

• kontaktné údaje:

o adresa

 

o e-mailová adresa;

 

o telefónne číslo;

 

• informácie o identifikácii zásielky v potrebnom rozsahu.
 

 

V prípadoch externého spracúvania

 

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

 

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

 

Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava,

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.63270/B

 

 

superfaktura.sk, s.r.o., IČO: 46655034, sídlo: Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 81403/B 
 

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

 

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

 

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia.

 

 

Ako vaše údaje chránime

 

Pracujeme veľmi tvrdo, aby sme sa uistili, že vaše osobné údaje sú v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Webhosting nám zabezpečuje spoločnosť Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.63270/B , ktorá prijala všetky potrebné opatrenia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

 

Aké sú vaše práva

 

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

 

Ako si uplatniť vaše práva

 

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti kontakt.

 

Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

  2. na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

  3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov

  4. na prenosnosť osobných údajov,

  5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,

  6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: mylo@mylo.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Platobné možnosti

- Kreditná / Debitná Karta
- PAYPAL

- Prevodom na účet

Payment Methods
bottom of page